Звіти

Відео з занять

на головній сторінці

Заняття психологаТема: Психологічна формула успіху
Успіх – просування від невдачі
до невдачі без втрати ентузіазму.
В. Черчіль
Мета: визначення складових успіху, формування активного усвідомлення учнями широкого кола свого потенціалу, прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, створення власної формули успіху.

Матеріали: робочі зошити, 5-7 аркушів паперу формату А-4 для створення квітки.
І. Вправа «Я – це…». Час-5 хв.
Ця вправа проводиться, коли між учнями є відверті відносини.
Мета: допомогти краще пізнати один одного.
Кожний учень записує на аркуші паперу декілька фраз, що характеризують його. Свої характеристики по черзі озвучують і обговорюють, що найбільше вразило, викликало посмішку, здивування.
3. Правила роботи в групі.
Для того, щоб досягти гармонії в роботі, необхідно нагадати правила, якими  керуються учасники клубу.
Правила роботи в групі наступні:
1.     Спілкування на основі довіри. 
2.     Спілкування за принципом "тут і тепер". 
3.     "Я-висловлювання".
4.     Бути щирим у спілкуванні.
5.     Конфіденційність.
6.     Бути активним та нести відповідальність за ре­зультати роботи у групі. 
7.     Правило "СТОП!" 
8.     Повага до того, хто говорить..
9.     Неприпустимість безпосередніх оцінок людини.
ІІІ. Вправа «Очікування».
Час - 5хв.
 Визначити очікування від заняття (плакат, фломастери, маркери, папір).
ІV. Вправа «Квітка успіху»
Час -15 хв.
Психолог об’єднує учнів у 4 групи за порами року (зима, весна, літо, осінь). Завдання кожної групи – протягом  5 хвилин визначити, що таке успіх, та стисло записати визначення на аркуші у формі пелюстки. Далі всі пелюстки прикріпляють до середини квітки, на якій написане слово «успіх». Відбувається представлення робіт.
Приклади висловлювань.
Успіх – це коли ти досягаєш цілі, і що складніша дорога, то приємніший та більший успіх.
Успіх – внутрішня гармонія, коли людина почувається комфортно.
Успіх означає довести справу до кінця з «позитивним рахунком».
Успіх – це коли тобі не соромно, коли тобі добре завдяки твоїм же діям або зусиллям.
Успіх – це коли ти щасливий, адже щастя ніколи просто так не дається, його треба заслужити!
Успіх – втілення задуманої справи, досягнення людиною поставленої цілі.
V. Інформаційне повідомлення
Психолог. Думаю, багато хто з вас ставить собі запитання, як досягти успіху? Що таке успіх? Ми не завжди знаходимо відповіді. Чому? Напевно, тому, що успіх – для кожного щось своє. Від народження нас програмують на якийсь певний успіх: будь слухняним, добре вчися, закінчи школу з
медаллю, вступити  до інституту одружитися, народити дітей, отримай добре оплачувану роботу. Тільки чи буде це все успіхом? Можна пройтися по сходинках, які пропонують нам з дитинства батьки, в не відчути при цьому задоволеності. Чому? Та все просто – це критерії успіху батьків, але не наші власні.
 
Успіх буває різний! У кожної людини свій! У мене є коханий, улюблена робота, улюблені домашні улюбленці! Люди мене поважають, звертаються за порадою… Багато чого ще можна сказати з цього приводу. Будь-яка перемога є успіхом незалежно від того, чим ви займаєтесь!
Також успіх - це діяльність, яка супроводжується певним станом, вона направлена зовні або всередину, і приводить суб'єкт діяльності до бажаного результату, який перевіряється об'єктивно або суб'єктивно, з прогнозованими або допустимими витратами і на бажаний термін з можливістю виділити модель діяльності такою, що приводить до успішних підсумків і повторити її.
Успіх потрібен людям. Згідно з теорією Мак-Клеланда, це одна з життєвих потреб.
Як пояснюють поняття успіху вчені-психологи: К. Левін, Д. Мак-Клеланд: успіх – переживання, прив’язане до конкретної ситуації, результату діяльності; О.Бандура: успіх пов'язаний із зростаючою усвідомленістю своєї здатності до управління життям, реалізації цілей; С.Рубінштейн: успіх – форма самореалізації, що приводить до задоволення життям.
VI . Мозковий штурм.  Хто така «успішна людина?»
Час -10 хвилин.                      
Учні висловлюють свої думки, психолог узагальнює та стисло фіксує їх на дошці. Головне – не давати оцінки висловлюванням . Після обговорення методом голосування виділяємо 5-7 найголовніших «показників» успішної людини.
VII.  Вправа руханка «Поміняйтесь місцями ті, хто …».
За командою міняються місцями ті, що народились у цьому місяці, хто має довге волосся, хто любить солодке, хто пив сьогодні каву і т. д.
Час -5 хв.
 Вправа «Я в променях сонця»
Час -15 хвилин
Мета: формування відчуття внутрішньої стійкості, гармонізації та довіри до самого себе.
Кожен член групи протягом 2-3 хвилин на аркуші паперу малює сонце. В центрі кола учасник записує власне ім’я (можна записати займенник «Я»), а на променях – свої сильні сторони, або те, що любить, цінує і приймає в собі, або ті якості, які дають відчуття внутрішньої впевненості і довіри до себе в різних ситуаціях.
За бажанням учасники групи презентують «сонечка».
При обговоренні вправи учасникам групи необхідно відповісти на запитання: «Чому виконувалась дана вправа?», «Що дало виконання цієї вправи?». Тренер звертає увагу на те, що особистісні якості є основою формування  професійно значущих якостей особистості.
VII. Вправа «Коло зворотного  зв'язку».
VIII. Вправа «Добре слово на прощання».
Учасники стають в коло і говорять добрі побажання сусідові справа і сусідові зліва…

Заняття вчителя економіки

Мета: визначити сутність і охарактеризувати  структуру бізнес плану та зміст його головних розділів. Сформувати в учнів навички розробки бізнес плану; Розвивати логіку та самостійність мислення, уміння формулювати та висловлювати свої думки, здатність працювати в команді.
Основні поняття: бізнес план, план маркетингу, виробничий план, організаційний план, фінансовий план, ризик.
Хід заняття
I.Організаційний момент
Уявіть, що ви вирішили започаткувати власпу справу. Розта­шуйте в логічній послідовності завдання, які ви масте для цього виконати:
1)провести дослідження ринку;
2)обрати технологію виробництва;
3)обрати продукцію, яку вироблятиме підприємство;
4)визначити цілі та стратегію підприємства;
5)визначити рівень витрат па виробництво і збут продукції;
6)розробити комплекс маркетингу;
7)скласти прогпозний баланс, звіт про фінансові результати;
8)обрати постачальників сировини;
9)розробити виробничий нлан;
10)обрати цільовий ринок;
11)обрати організаційпо-нравову форму бізнесу;
12)визначити ризики в діяльності підприємства.
Бізнес-план дає змогу визначити перспективи розвитку май­бутнього ринку збуту, оціпити витрати па виготовлення та збут продукції, її потенційну прибутковість.
Бізнес-план — це письмовий документ, у якому обґрунтову­ється сутність підприємницької ідеї, напрями, шляхи й засоби її реалізації на підставі дослідження й розрахунку ринкових, ви­робничих і фінансових аспектів майбутнього бізнесу й управлін­ня ним.
Повний бізнес-план має містити в собі такі розділи:
1.Резюме.
2.Характеристика продукції.
3.Аналіз ринку.
4.План маркетингу.
5.Виробничий план.
6.Організаційний нлан.
7.Фінансовий план.
8.Аналіз ризиків.
9.Додатки.
Розглянемо більш детально зміст цих розділів. Відзначимо, що на практиці не існує стандартної, універсальної, єдиної для всіх ви­падків форми бізнес-нлану.
Цей розділ розміщується на початку документа, але склада­ється вже після написання бізнес-плану загалом. Він молсе бути складений у формі коротких висновків з усіх розділів, а може бути поданий у формі невеличкої оповіді, оскільки його мета — заці­кавити інвестора та залучити його до участі в проекті. Структура цього розділу:
підприємство, його ділова історія і мета;
стан галузі та перспективи розвитку;
частка ринку та конкурентні переваги майбутньої продукції;
прогнозовані фінансові результати;
необхідний розмір фінансування.
У цьому розділі необхідно описати товар і перекопати інвесто­рів у правильності вибору товару. Цей розділ має містити таку ін­формацію:
специфіка й призначення товару;
особливості й відмінності товару, що можуть забезпечити йому конкурентов датність;
характеристика матеріалів і комплектуючих;
сприйняття товару споживачем;
опис сильних і слабких сторін продукції.
Аналіз ринку здійснюється на базі дослідження факторів зо­внішнього середовища прямого й непрямого впливу.
Головні підрозділи:
1) аналіз макроекономічних факторів:
політичних;
соціально-демографічних (рівень приросту населення, струк­тура зайнятості, рівень соціального захисту, рівень ирацеспро- можності населення);
державного регулювання (законодавства);
природних умов та екологічних обмежень;
економічних (динаміки ВВП, рівня інфляції, стабільності ва­лютного курсу тощо);
2) галузевих (факторів прямого впливу):
рівня конкуренції в галузі;
вартості сировинних ресурсів;
життєвого циклу галузі;
аналіз споживачів;
рівня реальних доходів потенційних споживачів.
Джерелом інформації про стан ринку можуть бути: зовнішні (покупці, конкуренти, постачальники, журнали), державні (ре­зультати досліджень і опитувань, патенти, звіти державних ор­ганізацій), внутрішні (звіти за результатами аналізу ринку, звіти торгових представників, рекламації споживачів) джерела. Крім оцінки факторів внливу, у цьому розділі має бути подана така ін­формація: оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його роз­витку, оцінка частки ринку й обсягу продажів продукції, сегмента­ція ринку та визначення піші продукту.
План маркетингу включає в себе інформацію про стратегію за­лучення покупців — комплекс маркетингу. Головні його складові:
прогноз щодо збуту продукції;
товарна політика: опис продукції, інновацій, сервісу, гарантій­них зобов’язань;
цінова політика: характеристика цінової стратегії підприєм­ства, рівня цін, системи знижок, можливості реалізації товарів у кредит;
комунікативна політика: головні цілі реклами, засоби й канали реклами, витрати па рекламу;
розподільча політика: вибір місця збуту, каналу збуту, розта­шування складу готової продукції;
бюджет маркетингу: рівень витрат на рекламу, заробітну плат­ню працівникам системи маркетингу, витрати на просування і збут.
Організаційний план містить інформацію про організаційні та законодавчі аспекти функціонування підприємства:
опис організаційної структури управління;
 склад і функціональні обов’язки й відповідальність персоналу
оплата праці; основні законодавчі акти, що регламентують діяльність під­приємства.
У цьому розділі слід розв’язати такі завдання:
обрати місце розташування підприємства;
визначити технологію виробництва: описати головні техноло­гічні операції, навести перелік підрозділів і виконавців;
провести пошук постачальників сировини та устаткування: за­значити найменування постачальника, сировину, закупівельні ціни, витрати на транспортування;
розробити виробничу програму;
скласти калькуляцію продукції.
Цей розділ містить узагальнення інформації з попередніх роз­ділів у вартісному вираженні. У цьому розділі має бути наведе­на прогнозована фінансова звітність і обґрунтування показників ефективності інвестиційного проекту. Фінансовий план включає в себе таку інформацію: потребу у фінансуванні (вибір суми кре­диту (інвестиції) та графіка фінансування), виплати на погашення позик (виплати кредитного тіла), виплати на обслуговування позик (відсотки за кредитами), звіт про прибутки — збитки (щомісяця до кінця проекту), звіт про рух коштів (щомісяця до кінця проекту), баланс проекту (щомісяця), доходи підрозділів та учасників про­екту, фінансові показники (щомісяця).
Аналіз ризиків має на меті визначити можливі небажані на­прями розвитку підприємства та потенційні втрати (слабкі сторони підприємства, імовірність появи нових технологій, альтернативні стратегії, надійність партнерів і постачальників). Тому необхідно визначити заходи щодо запобігання ризикам.
VІ.  Закріплення знань і вмінь учнів
Вибір сфери інвестування здійснюється на базі попереднього дослідження ринку й вибору найбільш перспективної галузі.
В Україні на сьогодні динамічно розвивається харчовий ринок, зокрема ринок солодощів, незважаючи на високу конкуренцію.
Розвиток галузі виробництва кондитерської продукції характе­ризується такими чинниками: стабільно високий попит на продук­цію як важливий чинник успіху бізнесу; високий потенціал галузі; достатня рентабельність галузі для покриття капітальних витрат і подальшого ефективного розвитку бізнесу; достатня кількість і доступність інформації для обґрунтування доцільності бізнесу; соціально орієнтований вид діяльності; широкі можливості для креативної діяльності.

Немає коментарів :

Дописати коментар